FAQ

DET GØR VI

Det gør vi

Før vi graver
Kloakeringen af sommerhusområderne sker i etaper. Før gravearbejdet startes op udfører Ringkøbing-Skjern Forsyning en grundig planlægning og projektering. Inden anlægsarbejdet starter, får alle berørte grundejere direkte besked i god tid. Ringkøbing-Skjern Forsyning vil også mødes med områdets vandværker og grundejerforeninger, og afholde borgermøder for grundejere, hvor der orienteres om projektet.

Det sørger Forsyningen for
Ringkøbing-Skjern Forsyning placerer som regel de nye spildevandsledninger i vejarealet og fører en stikledning frem til dit skel samt sætter en skelbrønd ca. 1 meter inde på din matrikel. Inden skelbrønden sættes vil du blive kontaktet af vores gravefolk. Vi retablerer selvfølgelig efter os. Kloakledningerne vil hovedsageligt blive placeret i vejareal. Inden vi starter gravearbejdet på vejene, vil vi afholde vejsyn med repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Kommune og grundejerforeningen.

Forundersøgelser

Før et sommerhusområde kloakeres udfører Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S en række forundersøgelser i området som en del af planlægningen af det nye kloaksystem. Dette gøres for at undersøge de gældende forhold, der kan have indflydelse på kloakprojektet såsom terræn-, jordbunds- og grundvandsforhold.

Opmåling af septiktanke
Som en del af forundersøgelserne skal alle eksisterende septiktanke opmåles. Opmålingen sker ved at dækslet af tanken løftes af, og at der med en GPS måles et nedstik til indløbet i tanken. Ved at kende dybden fra terræn til indløb i septiktanken kan den nødvendige dybde for det nye kloaksystem beregnes således, at det er muligt for alle sommerhuse at blive koblet på kloakken. Udover nedstik måles placeringen af tanken på grunden og koten for tankdækslet. Derfor opfordres alle sommerhusejere til at holde husets septiktank fri således, at der er nem adgang til tankene, og at det er muligt at fjerne dækslerne. Septiktankene vil blive tømt et par dage inden, at vi kommer og måler op.

Opmåling af veje
Udover septiktanke skal vejene også opmåles. Disse opmålinger skal anvendes til at udarbejde længdeprofiler for vejene. Terrænforholdene er afgørende for hvordan det nye kloaksystem kan udformes. Opmålingerne af vejene skal være med til at afgøre om spildevandet kan ledes væk ved traditionel gravitation, eller om det er nødvendigt at hjælpe spildevandet på vej ved enten et tryk- eller vakuumsystem.

Geotekniske undersøgelsesboringer
En anden del af forundersøgelserne går ud på, at undersøge jordbunds- og grundvandsforholdene for området. Disse forhold er vigtige at kortlægge, da disse kan have stor indflydelse på anlægsarbejdets forløb. Hvis der er høj grundvandsstand i området kan dette også have indflydelse på valget af kloaksystem, da sådanne forhold vil favorisere løsninger som tryk- og vakuumsystem, hvor kloakledningerne ikke skal graves dybt ned. Jord- og grundvandsforhold undersøges ved at udføre en række geotekniske undersøgelsesboringer. Ved disse boringer kan jordforholdende inspiceres, og grundvandsstanden kan pejles.

Modtag SMS og e-mail

Hold dig opdateret og få de vigtigste beskeder og nyheder omkring sommerhuskloakeringen i dit område.