FAQ

SPØRGSMÅL & SVAR

Ofte stillede spørgsmål og svar

Herunder finder du svar på de mest stillede spørgsmål omkring sommerhuskloakeringen. Hvis ikke du kan finde svar til dine spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Hvordan er rækkefølgen af kloakeringen fastlagt?

Alle områderne er prioriteret ud fra et miljøhensyn. I flere af sommerhusområderne er nedsivning af spildevand imidlertid ikke miljømæssigt forsvarligt bl.a. på grund af høj grundvandsstand og dermed dårlige nedsivningsmuligheder.

I mange af områderne gælder at afstandskrav til f.eks. grundvand, skel, dræn eller naboens nedsivningsanlæg ikke kan overholde de lovmæssige krav.

Hvad, hvis man lige har investeret i et nyt nedsivningsanlæg?

Der kan søges om dispensation for tilslutning til kloakken hos Ringkøbing-Skjern Kommune indtil nedsivningsanlægget er 10 år gammelt.

Alle grundejere vil så snart kloaktilslutning er mulig, blive opkrævet det lovpligtige tilslutningsbidrag af Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. For nyere nedsivningsanlæg mindre end 10 år tilbyder Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S en afdragsordning til betaling af tilslutningsbidraget.

Er man interesseret i at høre mere om denne afdragsordning, skal man kontakte os for at høre nærmere.

Kan der dispenseres fra deltagelse i kloakeringen på enkelte ejendomme?

Nej, kloakeringen omfatter alle ejendomme indenfor de områder, der er udpeget til kloakering i Spildevandsplan 2019-2027, og dette er uanset om sommerhuset har et velfungerende nedsivningsanlæg, eller om sommerhuset benyttes til udlejning eller ej. Påbud om tilslutning til kloakken kan ikke differentieres efter benyttelsen. Alle sommerhusejere betaler det samme beløb i tilslutningsbidrag, og efterfølgende en spildevandsafgift efter forbrug.

Hvordan er tilslutningsbidraget (reduceret bidrag) fastsat?

Tilslutningsbidraget er fastsat ved lov, men pristalsreguleres årligt. Tilslutningsbidraget for sommerhuse er reduceret ift. det normale fulde tilslutningsbidrag, da der ved sommerhuskloakeringen kun afledes spildevand.

Du kan se de aktuelle spildevandspriser på Ringkøbing-Skjern Forsynings hjemmeside

Hvornår forfalder tilslutningsbidraget til betaling?

Tilslutningsbidraget forfalder, når der er mulighed for tilslutning til den nye kloak. Det vil sige når kloakstikledning er ført frem til ejendommens skel, og der er sat en skelbrønd. Betalingsfristen er som udgangspunkt 3 uger fra påligningsdatoen.

Bliver der opkrævet ekstra, hvis kloakering af ejendommen kræver særlige foranstaltninger?

Nej, tilslutningsbidraget er ens for alle uanset placering af ejendommen eller forhold på privat grund.

Skal der sættes en pumpebrønd på min grund?

Nej, der sættes som udgangspunkt en traditionel skelbrønd ca. 1 m inde på din grund. Herfra løber spildevandet af sig selv ved gravitation via en stikledning ud i Forsyningens hovedledninger i vejen. Forsyningen etablerer stikledning fra hovedledningen og skelbrønd ca. 1 m inde på din grund. Forsyningen tager højde for dybden af skelbrønden ved at måle dybden på indløbet i din septiktank. På denne måde sikres det, at spildevandet kan gravitere fra dit sommerhus til den nye skelbrønd.

I visse særtilfælde kan det være nødvendigt at sætte en pumpebrønd på privat grund, hvis det ikke er muligt med gravitation. I disse tilfælde vil dette blive aftalt med den enkelte lodsejer.

Det er grundejers eget ansvar at koble sit spildevand til den nye skelbrønd efter påbud fra kommunen. Dette skal altid udføres af en autoriseret kloakmester.

Hvornår må jeg få en kloakmester til at udføre arbejdet på egen grund?

Det er vigtigt, at du venter med at få udført arbejdet på egen grund - dvs. tilkobling til den nye skelbrønd og sløjfning af eksisterende septiktank - til du har modtaget et påbudsbrev fra Ringkøbing-Skjern Kommune, eller har fået besked fra forsyningen om at du må tilslutte din ejendom til kloakken.

Når Forsyningen har sat en skelbrønd på din grund betyder det ikke nødvendigvis, at vi er klar til, at du kobler dig på. Det kan være, at vi ikke er færdige med arbejdet på hele vejen endnu eller, at kloaksystemet længere nedstrøms endnu ikke er klar til at modtage spildevandet fra din ejendom. 
Derfor er det meget vigtigt, at du venter med at bestille en autoriseret kloakmester til at koble spildevandet fra dit sommerhus til den nye skelbrønd, indtil du har modtaget et påbudsbrev fra Kommunen, eller har fået besked fra forsyningen om at du må tilslutte din ejendom til kloakken.

Vi færdigmelder typisk en hel vej ad gangen. Der kan derfor godt gå et stykke tid, fra vi har sat din nye skelbrønd, til du må tilslutte din ejendom til kloakken. Vi opkræver først tilslutningsbidraget når du kan tilslutte dig.

Giver kommunen tilskud til grundejerens udgifter ved kloakeringen?

Nej.

Kan der søges om lån hos kommunen til betaling af tilslutningsbidraget?

Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan søge om et kommunalt lån til betaling af tilslutningsbidraget.

Vejledning hertil finder du på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside.

Skal der også betales tilslutningsbidrag for ubebyggede grunde?

Hvis grunden i forvejen er byggemodnet (der er allerede etableret vand- og elforsyning), får grunden også etableret en skelbrønd og vil blive opkrævet tilslutningsbidrag. Der skal dog ikke betales for de faste årlige omkostninger, før grunden bebygges.

Er grunden ikke byggemodnet, vil der først blive etableret en skelbrønd og opkrævet tilslutningsbidrag, hvis grunden i fremtiden byggemodnes.

Ydes der erstatning for evt. tabt fortjeneste i forbindelse med udlejning af sommerhuse?

Nej.

Kan der søges EU-tilskud til kloakeringsprojektet?

Nej.

Vil der altid være adgang til mit sommerhus?

Ja, der vil altid være adgang til de enkelte sommerhuse til fods. I den periode vi graver brønde og kloakker i vejen vil den være spærret for biltrafik i arbejdstiden. Vi sætter et skilt op på vejen når den spærres. Vi opfordrer alle sommerhusejere til at tilmelde sig vores SMS-service, hvor vi orienterer om evt. ændringer af tidsplanen, afspærring af veje, adgang med biler osv.

Du kan tilmelde et eller flere mobilnumre til vores SMS-service på forsiden af hjemmesiden.

Hvad vil det sige, at septiktanken skal nedlægges?

Når en ejendom kloakeres etablerer forsyningen en skelbrønd ca. 1 meter indenfor skel på den enkelte grund. Det er derefter ejers ansvar at tilslutte sig den nye skelbrønd. Dette skal altid udføres af en autoriseret kloakmester.

I samme omgang skal den eksisterende septiktank sløjfes. En septiktank sløjfes ved at blive frakoblet det eksisterende kloaksystem på grunden og derefter tømt en sidste gang. Dette skal også udføres af en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren skal indsende en færdigmelding til Ringkøbing-Skjern Kommune, efter arbejdet på egen grund er færdigt.

Efter septiktanken er frakoblet og tømt kan tanken enten graves op, fyldes med jord/sand eller genanvendes til opsamling af regnvand. Grundejer må gerne selv grave tanken op eller fylde den med sand/jord efter, at septiktanken er blevet sløjfet.

Kan der ved nybyggeri af sommerhus etableres en midlertidig opsamlingsbrønd?

Ved nybyggeri i sommerhusområder, som indenfor en rimelig tidshorisont skal kloakeres, vil der blive mulighed for at etablere en midlertidig samletank i overgangsperioden, hvis det ønskes. 

Lægges de nye kloakledninger kun i vejene eller også på privat grund?

Som udgangspunkt kun i vejene, men i visse særtilfælde kan det være nødvendigt at placere enkelte ledninger på privat grund. Dette sker imod erstatning efter gældende regler.

Bliver vejene retableret til samme standard som før, når der lægges kloakledninger i vejen?

Ja.

Må der tilsluttes dræn eller regnvand til de nye kloakledninger?

Nej, de nye kloakledninger er udelukkende til spildevand fra sommerhuse (spildevand er f.eks. afløb fra toilet, bad og køkkenvaske). Overfladevand og drænvand må ikke tilkobles den nye kloak.

Får kloakeringen indflydelse på vandstanden i grøfter og i dræn?

Nej.

Hvad sker der, hvis drænrør i sommerhusområder beskadiges under kloakarbejdet?

I de tilfælde, hvor forsyningen ikke allerede har de nødvendige oplysninger omkring dræn og rørlagte grøfter, vil vi rette henvendelse til grundejerforeningerne og efterspørge drænkort for området. Skulle der alligevel ske beskadigelse af dræn, vil disse blive retableret uden udgift for ejerne.

Skal spildevand fra spabade og pools også ledes til den nye kloak?

Ja, al spildevand fra sommerhuset skal ledes til det nye kloaksystem. Dette gælder også vand fra spabade og pools.

Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2019-2027

Den 20. august 2019 blev den nye Spildevandsplan 2019-2027 for Ringkøbing-Skjern Kommune endeligt vedtaget ved Byrådet. Spildevandsplanen indeholder kloakering af ca. 1.900 sommerhuse i Ringkøbing-Skjern Kommune. Områderne der i første planperiode er udpeget til sommerhuskloakering omfatter Lodbjerg Hede, Søndervig, Vedersø Klit og Årgab. Tryk her for at se Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2019-2027.

Alle områderne er prioriteret ud fra et miljøhensyn. I flere af sommerhusområderne er nedsivning af spildevand imidlertid ikke miljømæssigt forsvarligt bl.a. på grund af høj grundvandsstand og dermed dårlige nedsivningsmuligheder. I mange af områder gælder at afstandskrav til f.eks. grundvand, skel, dræn eller naboens nedsivningsanlæg ikke kan overholde de lovmæssige krav.

I dag ledes sommerhusenes spildevand fra f.eks. toilet, håndvask og vaskemaskine til bundfældningstanke hvor det nedsives i jorden. Fremover skal spildevandet fra sommerhusområder ledes i rør til et af Ringkøbing-Skjern Forsynings renseanlæg. Dette kaldes spildevandskloakering.

 

Før gravemaskinerne kan begynde arbejdet i sommerhusområderne, udfører Ringkøbing-Skjern Forsyning en grundig planlægning og projektering af kloakprojektet. Inden anlægsarbejdet startes op i et område, indkaldes de berørte sommerhusejere til et orienteringsmøde.

Modtag SMS og e-mail

Hold dig opdateret og få de vigtigste beskeder og nyheder omkring sommerhuskloakeringen i dit område.